Το δικό μου χέρι θα χαράξει την πορεία μου.

Ειδική Προσφορά για καινούρια αυτοκίνητα. *

Μάθε την δόση σου
*Η προσφορά ισχύει για αιτήσεις που θα εγκριθούν μεταξύ 03/09/2018 και 30/10/2019 για καινούρια αυτοκίνητα. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τυγχάνουν άλλης τιμολόγησης.

Βάλε τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες σου.

Αξία αυτοκινήτου*:

€ 3,000
€ 50,000
*Η συνολική τιμή του αυτοκινήτου.

Προκαταβολή:

%
25%
60%
**Το ποσό που θα πληρώσεις εσύ πέραν του δανείου.

Διάρκεια Δανείου:

1 Χρόνο
7 Χρόνια
Υπολόγισε
Τα υπό αναφορά δεδομένα είναι ενδεικτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν συνιστούν με οποιοδήποτε τρόπο επαγγελματική συμβουλή. Οι ακριβείς αριθμοί δυνατόν να διαφέρουν κατά τον πραγματικό χρόνο τυχόν χορήγησης της διευκόλυνσης. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ή χρήστες του υπολογιστή δύναται, όταν το κρίνουν σκόπιμο, να ζητήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή.
Πίσω

Αποτελέσματα

Σ.Ε.Π.Ε*

Μηνιαία Δόση

Συνολικό Πληρωτέο

Προκαταβολή

Μάθε αν μπορείς να χρηματοδοτηθείς
Το ενδεικτικό ΣΕΠΕ 3,17% έχει υπολογιστεί για καινούριο αυτοκίνητο αξίας €16.000 με προκαταβολή €4.000 και διάρκεια αποπληρωμής 84 μήνες σε ίσες μηνιαίες δόσεις των €158,85. Το ΣΕΠΕ δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής. Δεν χρεώνονται οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα αναφορικά με τn χρnματοδότnση. Στο πιο πάνω ΣΕΠΕ και ποσό δόσης δεν περιλαμβάνονται τα κόστη των ασφαλίστρων, τα οποία ενδέχεται να προστεθούν στην κάθε μnvιαία δόση. Σnμείωση:Το ΣΕΠΕ είναι το ποσοστό που σας επιτρέπει να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της κάθε μορφής δανειοδότnσης. Απαραίτητες εξασφαλίσεις: Η παραχώρnση της χρηματοδότησης υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων ή άλλων) και την εκχώρnση από τον αιτnτή απλής ασφάλειας ζωής καθώς και ασφάλειας μηχανοκινήτου. Η Ελλnvική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, n Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και n Hellenic Alico Life lnsurance Company Ltd δύνανται κατά την απόλυτη κρίση τους να απορρίψουν οποιανδήποτε αίτnση σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική τους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.